Obecná neurologie

Celý organismus je řı́zen nervovým systémem, který dělı́me na tři základnı́ složky– centrální, periferní a vegetativní (autonomní). Tato schopnost je umožněna přijímáním informací ze zevního prostředí jejich následným zpracováním a vytvořenıḿ výstupního signálu, tı́m může být napřı́klad svalová kontrakce. Zpracovánı́ informacı́ (stimulů) je dáno jejich integracı́ dı́ky vzájemnému propojenı́ jednotlivých částı́ systému. Základní schopnostı́ NS je tedy dráždivost, která umožňuje přijmout a vést vzruch.

Centrálnı́ nervový systém je reprezentovánmozkem a míchou, PNS se skládá z periferních nervů a ANS ovládá tělo pomocı́sympatiku a parasympatiku. Nervy mohou být aferentnı́, neboli dostředivé, přinášejı́ informace z periferie do centra (mozek/mı́cha). Druhým typem nervů jsou nervy eferentnı,́ odstředivé, které přenášı́ vzruchy do periferie a umožňujı́ „rozkaz“ z centra přenést k efektorům.